Wednesday, April 30, 2014

历史性的一刻

我迷信了。。。
       我相信  爱                  
       我相信他还在            
要不然 5003 3005 怎么会在那一天中奖
要不然 6220 0226 怎么会在这一天中奖
这么巧合
他的爱 她的爱  是不是他们在保佑我们?
又在一次让我 感觉到   。。他真的很爱我们
 虽然不是很多 虽然还在想 怎么不买多一点
心是温暖的
❤ 很开心啊 祝你幸福

祝你幸福